King County logo
lblSpecialNote

Xem thông tin trong hồ sơ đăng ký cử tri, theo dõi phiếu bầu và đọc về các tranh cử trên phiếu bầu của quý vị.

Để đăng nhập, xin vui lòng nhập thông tin vào ít nhất 3 phần trống phía dưới.

Nếu quý vị chỉ có một tên là tên hợp pháp của quý vị, nhập tên đó vào phần họ.

(phải giống với tên trong hồ sơ đăng ký cử tri)
(phải giống với họ trong hồ sơ đăng ký cử tri)
mm/dd/yyyy

Dữ liệu được cung cấp bởi Sở Bầu cử Quận King và có thể thay đổi mà không thông báo trước. Ứng dụng Thông tin Cử tri Của tôi được cập nhật hằng ngày vào lúc 12:00 khuya.