Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Fife Số 417

Giám đốc Khu vực Số 3

Jennifer Mayhew

Jennifer Mayhew

1118 67TH AVENUE CT E

FIFE, WA 98424

j.mayhew@yahoo.com

Education: Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Pacific Lutheran; Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội, Cao đẳng Cộng đồng Green River
Occupation: Quản lý Chương trình Cấp cao, Russell Investments
Statement:

Với tư cách là thành viên của Ban Giám đốc Học khu Fife, tôi đã chứng kiến một số thách thức trong việc mang lại một nền giáo dục xuất sắc cho toàn bộ 3,600 học sinh trong học khu. Mỗi học sinh đến trường của chúng ta đều có những nhu cầu và trải nghiệm riêng của bản thân học sinh. Và nhiệm vụ của học khu là nỗ lực đáp ứng những nhu cầu này vì lợi ích của học sinh và cộng đồng.

Năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn với tất cả chúng ta, đặc biệt đối với những gia đình có trẻ em thì khó khăn này càng lớn hơn nữa. Tôi cam kết đưa các trường học của chúng ta tiến về phía trước, phát huy tối đa các nguồn lực của chúng ta nhằm đảm bảo cho học sinh được trang bị những gì cần thiết để thành công trong tương lai.

Tôi chịu trách nhiệm quản lý tiền thuế và chất lượng giáo dục dành cho con em chúng ta một cách nghiêm túc. Tôi hi vọng quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm tôi để gửi gắm lá phiếu bầu của mình.

27 vi-VN Production