Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Tahoma Số 409

Giám đốc Khu vực Số 5

Val Paganelli

Val Paganelli

P,O. BOX 404

HOBART, WA 98025

(206) 301-0608

valpags34@gmail.com

Education: Cử nhân Quản trị Kinh doanh- Kinh tế, Đại học Bang Boise; Chuyên gia định phí được chứng nhận (SOA), Chuyên gia Quản lý Tài sản được Công nhận
Occupation: Cố vấn Tài chính, Edward Jones; Cố vấn Định phí, Tập đoàn Paganelli Consulting
Statement:

Tập trung vào dài hạn là một trách nhiệm quan trọng của Hội đồng Giáo dục. Nhìn lại bốn năm vừa qua, chúng ta không thể dự đoán tất cả những khó khăn phía trước cho nền giáo dục công lập của Học Khu Tahoma (TSD). Đảm bảo tính bền vững, phong phú và khả năng phục hồi trong học khu, thông qua các mục tiêu đã thiết lập và các chỉ tiêu có thể đo lường, là công việc quan trọng. 

Tôi đánh giá cao sự cam kết được thể hiện bởi những người quan tâm sâu sắc đến trách nhiệm chung trong việc giáo dục học sinh và những người thể hiện sự cống hiến của họ bằng cách mang thời gian, tiếng nói, ý tưởng và tài năng của họ về phía trước.  

Các nhiệm vụ mà tôi đặt ra khi phục vụ quý vị bao gồm: Đảm bảo tất cả học sinh đều có tiếng nói và sẵn sàng tiếp cận với các công cụ, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên và tài nguyên tuyệt vời; đưa ra các quyết định đúng đắn về mặt tài chính có trách nhiệm giải trình và được hỗ trợ bởi các bên liên quan; hoan nghênh các cuộc đối thoại cởi mở, hợp tác và tôn trọng đang diễn ra giữa tất cả các đối tác trong cộng đồng. Tôi cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu để một lần nữa phục vụ cộng đồng Maple Valley lớn hơn, các sinh viên, gia đình và nhân viên của TSD. 

27 vi-VN Production