Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Snoqualmie Valley Số 410

Giám đốc Khu vực Số 1

Melissa Johnson

Melissa Johnson

7322 HEATHER AVE SE

SNOQUALMIE, WA 98065

(253) 709-0949

johnsonforstudents@gmail.com

www.johnsonforstudents.com/

Education: Cử nhân Khoa học – hai bằng - Động vật học / Khoa học Môi trường, Đại học Washington; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Seattle
Occupation: Phát triển Kinh doanh, Weyerhaeuser
Statement:

Kể từ khi được bầu cách đây 4 năm, tôi vẫn tiếp tục làm việc một cách siêng năng để mở rộng các cơ hội cho tất cả các học sinh. Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn việc phải làm. Tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với phụ huynh, nhân viên và doanh nghiệp để phát triển học khu với nhiều lựa chọn cho học sinh của chúng ta.   

Việc vận động để ủng hộ các học sinh của chúng ta chưa bao giờ quan trọng đến thế khi chúng ta trở lại trường học toàn thời gian, trực tiếp. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Điều này bao gồm củng cố các dự luật tiên khởi “học sinh là trên hết” đã được triển khai trước đại dịch, giải quyết tình trạng không được đi học và tận dụng những gì chúng ta đã học được.

Tôi sẽ rất vinh dự nếu được quý vị bầu chọn để có thể tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ nữa.

27 vi-VN Production