Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Issaquah Số 411

Giám đốc Khu vực Số 2

Robin Poe

Robin Poe

10404 147TH AVE SE

RENTON, WA 98059

robinpoe@gmail.com

Education: Cử Nhân Khoa học Tự nhiên Đại học Tiểu bang Oregon
Occupation: Kỹ sư Mạng
Statement:

Giáo dục là thiết yếu để học sinh sinh viên trở thành những người trưởng thành hữu ích, thành công trong một xã hội hiện đại.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ (viễn thông và kỹ thuật mạng), tôi thấy được sự cần thiết của giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) như một phần chính của chương trình giảng dạy.

Các sự kiện hiện tại đã chỉ ra rằng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cả viết và nói, cần bồi dưỡng với trọng tâm là sự hiểu biết duy lý và khách quan.

Với bằng Cử nhân Ngành Khoa học Động vật của Đại học Tiểu bang Oregon, tôi tin rằng sinh viên nên tìm hiểu về thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, và cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của chúng ta sao cho bền vững. Tôi tin rằng chúng ta nên tôn trọng quyền của phụ huynh liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc của học sinh sinh viên. Học sinh sinh viên nên học cách gìn giữ các giá trị truyền thống Mỹ dựa trên quy luật tự nhiên, như những Nhà Lập quốc đã làm.

Marnie J. Maraldo

Marnie J. Maraldo

13904 SE 86TH ST

NEWCASTLE, WA 98059

(425) 220-3389

info@votemarnie.com

www.votemarnie.com

Education: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật ngành Toán học Ứng dụng, Đại học Liberty
Occupation: Nhà tư vấn Quản lý Dự án Độc lập
Statement:

“’Tất cả” có nghĩa là “tất cả” và đó là toàn bộ ý nghĩa của hai từ “tất cả”. Tôi đã lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần trong thời gian tham gia làm ở Thành viên Ban điều hành Trường Issaquah, muốn đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có thể tiếp cận với cơ hội giáo dục mà sẽ giúp chúng sử dụng toàn bộ tiềm năng có sẵn. Chưa bao giờ điều này trở nên quan trọng như thế! Năm học vừa qua đầy rẫy những trở ngại đối với việc học tập, tạo ra sự chênh lệch lớn hơn giữa những học sinh được hỗ trợ và những học sinh không được hỗ trợ. Chúng ta đều biết học trực tiếp là cách tốt nhất để học sinh phát triển về mặt học thuật, xã hội và tình cảm. Tôi đã làm việc không ngừng để đưa học sinh trở lại trường học, đồng thời tuân theo tất cả các hướng dẫn để đảm bảo sự an toàn của học sinh và nhân viên.

Trong vài năm tới, chúng ta sẽ cần tập trung vào việc khôi phục và phục hồi. Học sinh sẽ cần phục hồi sau những mất mát về kiến thức và cảm xúc trong một năm rưỡi qua. Nhân viên sẽ cần phải phục hồi sau những thay đổi liên tục trong cách giảng dạy. Và Ban điều hành sẽ cần khôi phục niềm tin rằng học sinh là trọng tâm của những gì chúng ta đang làm. Công việc này sẽ đòi hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết về cách hoạt động của học khu. Tôi mong nhận được phiếu bầu để có thể tiếp tục phục vụ quý vị và học sinh sinh viên.

27 vi-VN Production