Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Học khu Enumclaw Số 216

Giám đốc Khu vực Số 4

Lori Metschan

Lori Metschan

32410 NEWCASTLE DR

BLACK DIAMOND, WA 98010

(360) 886-2581

LORIMETCH@HOTMAIL.COM

Education: Trường Trung học Phổ thông Beaverton và Cao đẳng Kinh doanh Western
Occupation: Quản lý
Statement:

Tôi tên là Lori Metschan và sống tại Black Diamond, Washington. Chồng tôi và tôi có năm người con tất cả mấy đứa nhỏ đều đã học tại trường ở Học Khu Enumclaw. Tôi đã tham gia khu học chánh này trong nhiều năm. Tôi là Giáo viên thay thế Được chứng nhận trong mười năm và cũng đã hoạt động tình nguyện trong các trường học.  

Tôi sẽ rất vinh dự được phục vụ trong Hội đồng Giáo dục Enumclaw để đại diện cộng đồng của Black Diamond. Mục tiêu của tôi là đảm bảo sự công bằng cho tất cả học sinh trong học khu cũng như đưa ra những ý tưởng mới.

27 vi-VN Production