Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Hội đồng Thành phố Cộng đồng Phía Đông Bellevue

Hội đồng Vị trí Số 1

Steve Kasner

Steve Kasner

1015 145TH PL SE

BELLEVUE, WA 98007-5642

(425) 435-8645

kasner4council@gmail.com

Education: Thạc sĩ Giảng dạy, SPU; JD, Đại học University, Cử nhân Quản trị, Đại học Washington; Đã tốt nghiệp, Bellevue Essentials
Occupation: Giáo viên và Luật sư đã nghỉ hưu, Cựu Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Đông Bellevue
Statement:

Bellevue đang thay đổi nhanh chóng, và Đông Bellevue cần một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa để đảm bảo rằng các giá trị của khu vực được bảo vệ trong khi ủng hộ sự thay đổi này. Steve có lịch sử đem lại các thành quả ở Bellevue. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng East Bellevue, Steve đã nỗ lực để khôi phục lại các trung tâm mua sắm Lake Hills và Kelsey Creek. Ngoài ra, là một thành viên Đại diện Ban Công viên, ông đã giúp định hình một cơ sở giải trí đa chức năng cho South Bellevue. Là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Khu phố Lake Hills, ông đã thiết lập các chương trình cho các cư dân khu phố tìm hiểu về các vấn đề địa phương và xây dựng cộng đồng.

Nhìn về phía trước, ông ấy sẽ cộng tác với các cư dân, doanh nghiệp và thành phố của chúng ta để cập nhật kế hoạch khu phố Lake Hills, vì vậy đảm bảo sự phát triển có trách nhiệm phù hợp với tầm nhìn của chúng ta đối với khu vực thiên nhiên tuyệt đẹp này.

Được sự ủng hộ từ:  Đảng Dân chủ vì Đa dạng và Hòa nhập, Chủ tịch Hội đồng Quận King Claudia Balducci, Dân biểu Tiểu bang My Linh Thai, Ủy viên Hội đồng Thành phố Bellevue John Stokes.

27 vi-VN Production