Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Carnation

Hội đồng Vị trí Số 2

Jim Ribail

Jim Ribail

4207 334TH AVE NE

CARNATION, WA 98014

wvfire1@gmail.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Phó Chủ tịch Tegris Fire
Statement:

Được phục vụ và làm việc với các chủ doanh nghiệp và công dân của Carnation là một đặc ân tuyệt vời.

 

Trong bốn năm qua, chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu. Dự án Khu vực Trung tâm Thương mại Tolt cuối cùng cũng được triển khai. Chúng ta đang tiến hành xây dựng một tòa nhà tổng hợp gồm Tòa thị chính, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp và Hội trường Cộng đồng. Tôi đã nỗ lực làm việc để phát triển các tiêu chuẩn thiết kế sẽ giúp đảm bảo duy trì cảm giác của thị trấn nhỏ của chúng ta. Tôi cũng đã hỗ trợ cùng hội đồng, đảm bảo kế hoạch hoạt động của thành phố chúng ta được cập nhật và làm cho các biểu đồ thông điệp về ngân sách và phát triển mở của chúng ta dễ hiểu hơn.

 

Bốn năm tiếp theo rất quan trọng đối với Carnation. Chúng ta đang triển khai một số dự án lớn. Chúng ta cần đảm bảo cơ sở hạ tầng đường sá then chốt và khả năng tài chính ổn định của thành phố trong những năm tới. Hãy bỏ phiếu cho tôi và tôi rất mong được phục vụ Carnation thêm một nhiệm kỳ nữa.

27 vi-VN Production