Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Snoqualmie Pass

Đề xuất Số 1

Cho phép việc Tiếp tục Thu Phí Lợi ích

 

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Snoqualmie Pass có nên được cho phép để tiếp tục thu phí lợi ích được cử tri phê chuẩn mỗi năm trong sáu năm liên tiếp, không vượt quá số tiền bằng với sáu mươi phần trăm ngân sách hoạt động, và bị cấm thu thuế bất động sản bổ sung theo RCW 52.16.160 hay không?

Không


Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Snoqualmie Pass cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp và phòng cháy chữa cháy ở Quận King và Quận Kittitas. Hội đồng Ủy viên đang yêu cầu cử tri phê chuẩn việc tiếp tục thu phí lợi ích hiện có để thay thế cho khoản phí lợi ích sáu năm sắp hết hạn mà đã được các cử tri chấp thuận vào năm 2014.

Khoản phí lợi ích không phải là thuế bất động sản mà là phí người dùng được thiết kế để phân bổ chi phí cho các dịch vụ do Sở cung cấp theo tỷ lệ hợp lý với lợi ích có thể đo lường được mà bất động sản nhận được. Khoản phí lợi ích sẽ dựa trên một công thức tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành có tính đến luồng lửa, diện tích của cấu trúc và loại cấu trúc. Nếu khoản phí lợi ích được phê duyệt, quyền đánh thuế theo luật định của Sở sẽ giảm $.50 cho mỗi một nghìn đô la của giá trị được thẩm định.

Hội đồng Ủy viên đã xác định rằng một khoản phí lợi ích được thiết lập cùng với mức thuế bất động sản thấp hơn cung cấp phương pháp công bằng nhất, ổn định nhất, đáng tin cậy nhất và hiệu quả nhất để tài trợ cho các hoạt động của Sở và duy trì mức dịch vụ thỏa đáng.

Đề xuất này yêu cầu cử tri phê chuẩn việc thu phí lợi ích trong sáu năm từ 2021 đến 2026. Khoản phí lợi ích sẽ được thiết lập trước ngày 30 tháng 11 mỗi năm để thu tiền vào năm sau. Trước khi thiết lập khoản phí lợi ích mỗi năm, Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai và mỗi năm chủ sở hữu bất động sản sẽ có quyền kiến ​​nghị để điều chỉnh số tiền của khoản phí lợi ích.

 

No statement submitted.

Statements in favor of and in opposition to a ballot measure are submitted by committees appointed by the jurisdiction. No persons came forward to serve on the committee and to write a statement in favor. If you would like to be involved with a committee in the future please contact the jurisdiction.

No statement submitted.

Statements in favor of and in opposition to a ballot measure are submitted by committees appointed by the jurisdiction. No persons came forward to serve on the committee and to write a statement in opposition. If you would like to be involved with a committee in the future please contact the jurisdiction.

Tải văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Anh

Văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Việt có sẵn theo yêu cầu

Đa số Đơn giản (RCW 52.18.05)

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, xin vui lòng liên lạc: Jay Wiseman, Trưởng Sở Cứu hỏa, 425-434-6333, jwiseman@spfire.org

21 vi-VN Production